showcase image

انواع کاغذ باطله

کاغذها انواع بسیار مختلفی دارند و برای کاربردهای متفاوت مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین زمانی که به ضایعات تبدیل می شوند نیز تفاوت هایی بین آنها وجود دارد. برخی از این کاغذها را می توان بازیافت کرد و دوباره مورد استفاده قرار دارد و برخی دیگر را حتی نمی توان بازیافت کرد. این موضوع اهمیت شناخت انواع کاغذهای باطله و تفاوت های میان آنها را مشخص می کند. شما با شناخت این محصولات می توانید بفهمید که کدام دسته از کاغذها را باید برای بازیافت تفکیک کنید و کدام یک را باید دور بریزید. در این مقاله توضیحات جامعی در این باره خواهیم داد.
تلفن تماس: 09122867069